Jest to opieka nad pacjentami przewlekle lub obłożnie chorymi, w podeszłym wieku i niepełnosprawnymi, którzy nie wymagają hospitalizacji w oddziałach lecznictwa stacjonarnego, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej.

Celem opieki jest zapewnienie profesjonalnych świadczeń pielęgniarskich w środowisku domowym chorego.

Świadczenia obejmują:

  • opiekę pielęgniarki długoterminowej sprawowaną w ścisłej współpracy z lekarzem rodzinnym oraz pielęgniarką środowiskową
  • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepełnosprawnością
  • świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z procesem pielęgnowania
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym
  • edukację zdrowotną pacjenta oraz członków jego rodziny
  • pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego niezbędnego do właściwej pielęgnacji i rehabilitacji pacjenta w domu

Podstawą objęcia chorego pielęgniarską opieką długoterminową domową jest:

  • kwalifikacja pacjenta według tzw. skali Barthel ( 0 do 40 punktów)
  • skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego, lekarza z poradni specjalistycznej), zgodne z wymaganym przez NFZ wzorem.
  • zgoda pacjenta wyrażona na piśmie
  • posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego

Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej dla pacjentów ubezpieczonych refunduje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rejestracja
telefonicznie: 605 428 451
e-mail: med.dom@onet.pl

Dokumentacja wymagana do objęcia opieką długoterminową domową:

Skierowanie do objęcia opieką długoterminową domową (pobierz plik)
Skala Barthel (do 40 pkt.) potwierdzona przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (pobierz plik)
Zgoda pacjenta lub jego rodziny na objęcie pielęgniarską opieką długoterminową wyrażona na piśmie (pobierz plik)