Data publikacji: 27.11.2019 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychologicznej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0032/18 informuję, iż zamówienie zostało udzielone niżej wymienionemu Wykonawcy:

Katarzyna Ragan ul. Zagłoby 8/1, 35 -304 Rzeszów
Cena oferty: 41 230,00 zł

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 26.11.2019 r.

Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strzyżowie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0032/18 informuję, iż zamówienie zostało udzielone niżej wymienionemu Wykonawcy:

PROPAK Sp. z o.o., ul. Podkarpacka 54, 35 -083 Rzeszów
Cena oferty: 136 710,00 zł

Załączniki do pobrania:

Data publikacji: 19.11.2019 r.

MED – DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Niebylcu, 38-114 Niebylec 224 zaprasza do składania ofert na usługę opieki medycznej i terapeutycznej świadczoną w Dziennym Domu Opieki Medycznej przez:

 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego/POZ,
 • lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej,
 • terapeutę zajęciowego,

w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0032/18. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Data publikacji: 14.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe na udzielanie świadczeń w zakresie opieki psychologicznej w Dziennym Domu Opieki Medycznej w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0032/18.

Data publikacji: 12.11.2019 r.

Zapytanie ofertowe na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strzyżowie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0032/18.

Data publikacji: 12.11.2019 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o uniważnieniu zapytania ofertowego na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strzyżowie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0032/18.

Uzasadnienie faktyczne: Nie złożono żadnej oferty.

Projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna.
Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Data publikacji: 30.10.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

MED – DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Niebylcu, 38-114 Niebylec 224 zaprasza do składania ofert na usługę opieki medycznej świadczoną w Dziennym Domu Opieki Medycznej przez:

 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego/POZ,

 • lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej,

 • lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii,

w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”,
nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0032/18. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

I. ZAMAWIAJĄCY

MED – DOM Sp. z o.o.

Adres: Niebylec 224, 38-114 Niebylec

tel. 605428451

NIP: 8191667037

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa opieki medycznej świadczona w Dziennym Domu Opieki Medycznej przez:

 1. lekarza ubezpieczenia zdrowotnego/POZ

 2. lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej,

 3. lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii.

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie (zwany dalej DDOM) stanowi wyodrębnioną strukturalnie część MED-DOM i został utworzony w Strzyżowie przy ul. Stobnicka 7.

Pacjentami DDOM będzie 150 osób, zamieszkałych w powiecie strzyżowskim województwa podkarpackie, w tym co najmniej 75 osób w wieku 65+ (48K,27M) co stanowi min. 50% ogółu uczestników projektu, które w ocenie skalą Barthel otrzymali 40-65 pkt. i mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Będą to:

 • pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej, lub
 • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym
  w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego.

W DDOM może przebywać równocześnie 12-15 pacjentów. Czas trwania pobytu jest ustalany indywidualnie przez Zespół Terapeutyczny (zwany dalej ZT) w granicach 30-120 dni roboczych. W pierwszym miesiącu pacjenci przebywają w DDOM 5 dni w tygodniu przez 8 godzin dziennie, a w kolejnych miesiącach min. 4 godzinny dziennie. DDOM funkcjonuje przez cały rok, w dni robocze, 8 godzin dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb pacjentów (zakłada się, że DDOM będzie funkcjonował w godzinach od 7:30 do 15:30). DDOM zapewnia opiekę medyczną połączoną z kontynuacją terapii i procesem usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz procesów poznawczych.

Do 3 dni od przyjęcia pacjenta jest przeprowadzana ocena sprawności fizycznej przez ZT oraz całościowa ocena geriatryczna u pacjentów 65+. Monitoring postępu prowadzony jest
w każdym miesiącu wsparcia i przed wypisaniem pacjenta.

Indywidualne plany wsparcia tj. plany pracy terapeutycznej tworzone na podstawie sporządzonej diagnozy

potrzeb oraz diagnozy możliwości psychofizycznych poszczególnych pacjentów zawierają elementy rehabilitacji medycznej, psychologii, opiekę pielegniarską, dobór leków oraz wyrobów medycznych.

Zespół Terapeutyczny zobowiązany jest do przeprowadzania cotygodniowych narad w celu omówienia postępów w procesie usprawniania i pielęgnacji oraz ustalenia dalszego planu terapii. W cotygodniowych naradach WZT musi uczestniczyć co najmniej 50% zespołu,
w którego skład wchodzą:

 1. lekarz ubezpieczenia zdrowotnego/POZ
 2. lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej
 3. lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii
 4. pielęgniarka pełniąca funkcję kierownika ZT
 5. pielęgniarka posiadająca doświadczenie zawodowe w opiece nad osobami przewlekle chorymi
 6. fizjoterapeuta
 7. opiekun medyczny
 8. terapeuta zajęciowy
 9. psycholog

Zamówienie zostało podzielone na 3 części:

Część 1

Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego/POZ – 1 osoba.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Zakres obowiązków:

Uczestnictwo w naradach Zespołu Terapeutycznego (ZT). Udzielanie świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta w wymiarze nie mniej niż 20 godzin miesięcznie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w okresie od 01.12.2019 r. do 30.06.2022 r. (31 miesięcy).

Wykonanie ww. obowiązków potwierdzone będzie protokołem, wskazującym:

 • prawidłowe wykonanie obowiązków,

 • liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

W postępowaniu może wziąć udział lekarz ubezpieczenia zdrowotnego/POZ, który posiada co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy na oddziale onkologicznym i poradni oraz w hospicjum domowym

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczenia lekarza. Treść oświadczenia została zawarta w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszego dokumentu. Niespełnienie warunku będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.

Lekarz jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje przed podpisaniem umowy.

Część 2

Lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji medycznej – 1 osoba.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Zakres obowiązków:

Uczestnictwo w naradach Zespołu Terapeutycznego (ZT). Konsultacje po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby, w wymiarze nie mniej niż 10 godzin miesięcznie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w okresie od 01.12.2019 r. do 30.06.2022 r.
(31 miesięcy).

Wykonanie ww. obowiązków potwierdzone będzie protokołem, wskazującym:

 • prawidłowe wykonanie obowiązków,

 • liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się:

 1. lekarz specjalista w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej, lub

 2. lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie rehabilitacji w chorobach narządu ruchu lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji, lub rehabilitacji medycznej

oraz

 1. który posiada co najmniej 10-letni staż pracy na dziennym oddziale rehabilitacji.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczenia lekarza. Treść oświadczenia została zawarta w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1b do niniejszego dokumentu. Niespełnienie warunku będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.

Lekarz jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje przed podpisaniem umowy.

Część 3

Lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii – 1 osoba.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Zakres obowiązków:

Uczestnictwo w naradach Zespołu Terapeutycznego (ZT). Konsultacje po przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz w razie potrzeby w wymiarze nie mniej niż 10 godzin miesięcznie, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w okresie od 01.12.2019 r. do 30.06.2022 r.
(31 miesięcy).

Wykonanie ww. obowiązków potwierdzone będzie protokołem, wskazującym:

 • prawidłowe wykonanie obowiązków,

 • liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie.

O udzielenie zamówienia może ubiegać się:

 1. lekarz specjalista w dziedzinie geriatrii lub gerontologii albo
 2. lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie geriatrii.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie oświadczenia lekarza. Treść oświadczenia została zawarta w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1c do niniejszego dokumentu. Niespełnienie warunku będzie skutkowało wykluczeniem z postępowania.

Lekarz jest zobowiązany do przedłożenia kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje przed podpisaniem umowy.

Rodzaj zamówienia: usługa

Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

85 14 00 00-2 Różne usługi w dziedzinie zdrowia

85 31 21 00-0 Usługi opieki dziennej

Termin i miejsce wykonania zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: od 01.12.2019 r. do 30.06.2022 r. (31 miesięcy).

Miejsce realizacji zamówienia: ul. Stobnicka 7, 38-100 Strzyżów

III. Opis sposobu przygotowywania ofert

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

 3. W odpowiedzi na niniejsze zaproszenie należy złożyć formularz oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 a-c do niniejszego zaproszenia.

 4. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

 5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.

 7. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pocztą elektroniczną powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.

 

IV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy przesłać na adres e-mail: med.dom@onet.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego 38-114 Niebylec 224 do dnia 7.11.2019 r. do godz. 15:00

 

V. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. W ofercie należy podać cenę za 1 miesiąc świadczenia usługi oraz łączną cenę za realizację zamówienie w okresie od 01.12.2019 r. do 30.06.2022 r. (31 miesięcy).
 2. Cena podana w ofercie jest ceną brutto, tj. zawierającą pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego. Oznacza to, że w przypadku firm zawiera podatek VAT, a w przypadku osób fizycznych uwzględnia koszt ubezpieczenia ZUS i podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego.
 3. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone
  w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej (złoty polski).
 5. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który złoży ofertę z najniższą ceną.

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

Pytania dot. niniejszego postępowania prosimy kierować:

 • na adres e-mail: med.dom@onet.pl lub
 • pod numer telefonu: 605 428 451

VIII. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: MED – DOM Sp. z o.o. siedzibą Niebylec 224, 38-114 Niebylec.

 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
  oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować się z Administratorem poprzez e-mail: a.przybos@onet.eu

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
  w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia na usługę opieki medycznej świadczoną w Dziennym Domu Opieki Medycznej przez: lekarza ubezpieczenia zdrowotnego/POZ, lekarza specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej, lekarza specjalistę w dziedzinie geriatrii, w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0032/18 prowadzonym w trybie rozeznanie rynku na podstawie wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 19 lipca 2017 r. wydanych przez Ministerstwo Rozwoju.

 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z MED – DOM Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest MED – DOM Sp. z o.o..

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

 3. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
  w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Data publikacji: 30.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę cateringową – przygotowanie oraz dostarczanie wyżywienia dla pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strzyżowie w ramach projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0032/18.