Informacja dotycząca możliwości korzystania z usług Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strzyżowie po zakończeniu realizacji projektu
Informujemy, że z dniem 31 sierpnia 2022 r. kończy się realizacja projektu pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII. Integracja Społeczna Działanie 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Zgodnie z umową o dofinansowanie MED-DOM Sp. z o.o. w okresie od 1 września 2022 r. zapewnia gotowość do dalszego świadczenia usług w ramach DDOM w Strzyżowie w zakresie zbliżonym do dotychczas udzielanych świadczeń z prawem do pobierania opłat celem pokrycia kosztów udzielenia świadczeń.
MED-DOM Sp. z o.o. podejmuje działania celem zapewnienia finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub z innych środków publicznych. Do czasu uzyskania możliwości finansowania ze środków publicznych, dla osób chętnych do skorzystania ze wsparcia, usługi DDOM świadczone są odpłatnie (przy założeniu zebrania min. 12-osobowej grupy osób).

MED – DOM Sp. z o.o. informuje, że prowadzi bieżący nabór pacjentów DDOM w Strzyżowie
Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia DDOM, prosimy o kontakt:
telefoniczny pod numerem: 605 428 451,
mailowy pod adresem: med-dom@onet.pl
lub osobisty pod adresem:

Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie
ul. Stobnicka 7
38-100 Strzyżów

Do DDOM w Strzyżowie mogą być przyjęci pacjenci:

  • bezpośrednio po hospitalizacji,
  • pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym, w okresie poprzedzających 12 miesięcy udzielono świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego,
  • w ocenie skali poziomu samodzielności Barthel uzyskali od 40 do 65 punktów,
  • posiadają prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Przyjęcie do DDOM w Strzyżowie odbywa się na podstawie Skierowania do DDOM wydanego przez:

  • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub
  • w przypadku pacjentów bezpośrednio po leczeniu szpitalnym – lekarz ubezpieczenia zdrowotnego udzielający świadczeń w szpitalu.

Cennik

Załącznik nr 1 do Regulaminu organizacyjnego DDOM w Strzyżowie

Cennik pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej w Strzyżowie (29.08.2022 r.)
Koszt osobodnia pobytu w DDOM w Strzyżowie obliczony na podstawie ponoszonych w okresie realizacji projektu kosztów szacuje się następująco:

  • bez wyżywienia – 120,00 zł;
  • z wyżywieniem – 150,00 zł (serwis kawowy, drugie śniadanie, obiad)

Opłata pobierana jest w formie zaliczki.

Koszt obliczono przy założeniu 12 osobowej grupy podopiecznych i może on ulec zmianie w przypadku mniejszej/ większej liczby chętnych.
Powyższe koszty nie obejmują kosztów transportu pacjentów do/ z DDOM w Strzyżowie.
Koszty pobytu w DDOM mogą ulec zmianie w przypadku wzrostu kosztów związanych z prowadzeniem placówki.