Projekt pn. „Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie”
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna.
Działanie: 8.3. Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Tytuł projektu: Dzienny Dom Opieki Medycznej w Strzyżowie

Wnioskodawca: MED-DOM Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: od: 01.07.2019 do: 30.06.2022

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności usług zdrowotnych dla osób starszych i niesamodzielnych poprzez utworzenie DDOM w Strzyżowie dla 150 osób niesamodzielnych, w tym min. 75 osób powyżej 65 r.ż. z powiatu strzyżowskiego w okresie 01.07.2019 – 30.06.2022, udzielający wsparcia w okresie 01.12.2019 – 30.06.2022

Grupa docelowa projektu:

150 osób, zamieszkałych w powiecie strzyżowskim, woj. podkarpackie w tym 95 kobiet (około 63%) korzystających z opieki DDOM, w tym conajmniej 75osób w wieku 65+(48K,27M) co stanowi min. 50% ogółu uczestników projektu, które w ocenie skalą Barthel otrzymali 40 – 65 pkt., mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) oraz:

­ są bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, a ich stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki pielęgniarskiej, nadzoru nad terapią farmakologiczną, kompleksowych działań usprawniających i przeciwdziałających postępującej niesamodzielności oraz wsparcia i edukacji zdrowotnej, a także doradztwa w zakresie organizacji opieki i leczenia osoby niesamodzielnej lub

­ pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego

Zadania:

Adaptacja i wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Strzyżowie;

Funkcjonowanie DDOM w Strzyżowie;

Działania edukacyjne.

Główne zakładane wskaźniki:

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu – 15 szt.;

Poprawa stanu zdrowia i samodzielności życiowej u co najmniej 80% osób niesamodzielnych będących podopiecznymi DDOM w Stzryżowie – 120 , w tym 76 kobiet;

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie – 150 osób, w tym 95 kobiet;

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.;

Liczba podmiotów leczniczych, które zostały objęte narzędziami deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi – 1 szt.;

Liczba pacjentów, którzy zostali objęci opieką i ukończyli leczenie – 135 osób, w tym 88 kobiet.

 

Finansowanie przedsięwzięcia:

Wsparcie finansowe ze strony Unii Europejskiej: 1 274 940,53 zł
Wsparcie finansowe ze strony budżetu państwa (dotacja celowa): 149 993 zł
Wkład własny: 74 996,51 zł